equine assisted coaching | onderzoek

Onderzoeken

Onderstaand enkele publicaties die ons laten zien dat paard geassisteerde programma's niet alleen net zo doeltreffend zijn als niet-paard geassisteerde programma's, maar veelal tot betere en snellere resultaten leiden.

Pegasus, equine assisted therapy for therapy resistant adolescents with autism spectrum disorders, a multiple baseline AB study (vanaf 2021). Kinder- en jeugdpsychiater Jenny den Boer onderzoekt de effectiviteit van coach- en therapiesessies met paarden volgens de methodiek van equine assisted coaching. In onderstaande artikelen meer daarover:

Géza Kovács, Annemiek van Dijke, Inge Noback, Marie-José Enders-Slegers, Faculty of Psychology, Open University, The Netherlands (2021). Integrated Equine-Assisted Short Term Psychodynamic Psychotherapy (EASTPP) equals regular STPP and outperforms in overcoming core problems of patients with personality problems: interpersonal sensitivity and self esteem Van een groep van 71 patiënten met een persoonlijkheidsstoornis kreeg een experimentele groep (51 van de 71) ook psychotherapie met paarden. Beide groepen lieten significante verbeteringen zien, maar de experimentele groep scoorde significant beter als het gaat om interpersoonlijke gevoeligheid, zelfwaardering en zelfredzaamheid en lieten bovendien na drie maanden een toename zien in zelfbeheersing, assertiviteit en inzicht.
De conclusie is dat therapie met paarden haalbaar en effectief bij persoonlijkheidsproblemen.

Saan Ecker, Amy Lykins, University of New England, Australia (2019). Effects of Short-Term Human-Horse Interactions on Human Heart Rate Variability: A Multiple Single Case Study
Onderzoek naar de psychofysiologische effecten van paarden op mensen in de EAP-context. Deze studie onderzocht de effecten van kortetermijn-interacties tussen mens en paard op menselijke hartslagvariabiliteit (HRV). Deze studie valideert bevindingen uit andere studies die een stress-modererend effect van dieren in de therapeutische context laten zien. Deze studie biedt een vroeg inzicht in de invloeden van mens-paard interacties op het menselijke autonome zenuwstelsel en biedt een basis voor verdere studies.

Madeline Romaniuk , Justine Evans, Chloe Kidd (2018). Evaluation of an equine-assisted therapy program for veterans who identify as ‘wounded, injured or ill’ and their partners
De resultaten van een individueel programma (n = 25, alleen veteranen) en een programma voor partners (n = 22) werden beoordeld middels kwantitatieve psychometrische metingen en een follow-up beoordeling 3 maanden later. De resultaten geven aan dat therapie met behulp van paarden nuttig kan zijn bij het verminderen van depressie, angst, stress, PTSS-symptomen en de verbetering van geluk en kwaliteit van leven, maar dat deze voordelen mogelijk alleen van korte duur zijn tenzij partners worden geïntegreerd in de interventie.

Elizabeth Dampsey, Ph.D. Dissertation in Psychology, Fielding Graduate University (2017). The Effect of Equine‑Assisted Psychotherapy on Emotion Regulation: Self‑Efficacy and Self‑Awareness as Potential Mediators
Deze studie onderzocht de effecten van EAP op zelfeffectiviteit, zelfbewustzijn, positief en negatief affect, en emotieregulatie bij 95 volwassen psychiatrische patiënten met intramurale patiënten die te maken hebben met middelenmisbruik, stemmingsstoornissen en trauma. Bevindingen suggereren dat de EAP-sessies hebben bijgedragen tot een toename van zelfeffectiviteit, zelfbewustzijn, positief affect en een afname van negatief affect.

Naste, T. M., Price, M., Karol, J., Martin, L., Murphy, K., Miguel, J., Spinazzola, J. (2017). Equine Facilitated Therapy for Complex Trauma (EFT-CT)
Een artikel met enkele cases uit een momenteel lopende EFT-CT pilot (N ~ 20). Dit onderzoek toont een vermindering aan van de symptomen die geassocieerd zijn met trauma bij kinderen en adolescenten.
De uitkomsten van dit onderzoek suggereren dat de deelnemers op meerdere manieren profiteren van equine assisted therapy (vermindering van internaliserende en externaliserende gedragsproblemen en somatische symptomen; verbeteringen op gebied van affectief en zintuiglijk bewustzijn, executieve functies en interpersoonlijke vaardigheden) en tevens het vermogen ontwikkelden om grenzen in het kader van effectief vertrouwen en relatieopbouw te herkennen en respecteren.

Borgi, M., Loliva, D., Cerino, S., Chiarotti, F., Venerosi, A., Bramini, M., Nonnis, E., Marcelli, M., et al. (2015). Effectiveness of a Standardized Equine-Assisted Therapy Program for Children with Autism Spectrum Disorder
Een vergelijkende studie naar de effectiviteit van equine assisted therapie (EAT) bij kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). EAT-groep, n=15, controlegroep n=13. Kinderen in de EAT-groep toonden een duidelijke verbetering in de sociaal functioneren tegenover de kinderen in de controlegroep die geen verbetering toonden.

Whittlesey-Jerome, W.K. (2014). Adding Equine-Assisted Psychotherapy to Conventional Treatments: A Pilot Study Exploring Ways to Increase Adult Self-Efficacy among Victims of Interpersonal Violence. The Practitioner Scholar: Journal of Counseling and Professional Psychology, Vol. 3, 82-101.
Een pilotstudie die de impact van equine assisted psychotherapie onderzoekt op de zelfeffectiviteit van 13 volwassen vrouwelijke slachtoffers van interpersoonlijk geweld. Gedurende acht weken werden twee groepen onderzocht, de ene groep onderging wekelijks twee uur EAP sessies, de vergelijkingsgroep kreeg reguliere groepstherapie. Bij beide groepen verbeterde GAF-score en algemene zelfeffectiviteit, maar de studieresultaten toonden een grotere verbetering op alle gebieden voor de EAP-groep.

Pendry, P., Carr, A.M., Smith, A. N. & Roeter, S.M. (2014). Improving Adolescent Social Competence and Behavior: A Randomized Trial of an 11-Week Equine Facilitated Learning Prevention Program. Journal of Primary Prevention (35), 281-293.DOI 10.1007/s10935-014-0350-7.
Deze studie levert een belangrijke bijdrage aan de bestaande literatuur over equine assisted interventies ​​door het uitvoeren van een gerandomiseerde trial die de significante effecten op sociale competenties en gedrag van EFL bij kinderen aantoont.

Kemp et al., (2014). A program evaluation study. Journal of Child and Family Studies DOI 10.1007/s10826-013-9718-1
Equine facilitated therapy met kinderen en pubers die sexueel misbruikt zijn. Wekelijks (90 min) sessies gedurende 9-10 weken leverde significante reductie op in symptomen van depressie, angst, ongewenst gedrag en trauma.

Pendry. P., Smith, A.N., & Roeter, S.M. (2014). Effects of Equine Facilitated Learning on Diurnal Patterns of Child Cortisol, Human Animal Interaction Bulletin 2 (1) , 80-95.
Een gerandomiseerde trial om te bepalen wat het effect van equine facilitated learning op de cortisol levels van kinderen is (verhoogde HPA activiteit wordt verondersteld een rol te spelen bij de ontwikkeling van stress-gerelateerde stoornissen in de adolescentie).
Kinderen in de experimentele groep die deelnamen aan equine gefaciliteerde activiteiten hadden een lagere middag-cortisol en lagere totale-cortisolconcentratie in vergelijking met kinderen die niet aan het programma deelnamen.

Pendry. P., & Roeter, S.M. (2013). Experimental Trial Demonstrates Positive Effects of Equine Facilitated Learning (EFL) on Child Social Competence. Human Animal Interaction Bulletin, 1(1),1-19.
Evidence-beased Practice; deze studie geeft wetenschappelijk bewijs van de positieve effecten bij kinderen, op de verschillende aspecten van sociale competentie, zelfbewustzijn, zelfmanagement, persoonlijke verantwoordelijkheid, besluitvorming, doelgericht gedrag en relationele vaardigheden door EFL.

Beetz A., Uvnäs-Moberg K., Julius H., Kotrschal K. (2012), Psychosocial and Psychophysiological Effects of Human-Animal Interactions: The Possible Role of Oxytocin. Front Psychol. 2012; 3: 234.
Review van het bewijs van 69 originele studies over de positieve effecten van mens-dier interacties, waarbij de activering van het oxytocinesysteem een belangrijke rol speelt in het merendeel van de gerapporteerde psychologische en psychofysiologische effecten.

Lees ook het artikel over de werking van oxytocine bij equine assisted coaching in EAC magazine:

Trotter et al., (2008) 126 At-risk students (classroom control of 38)
Een vergelijkende studie die de effectiviteit van Equine Assisted Counseling (EAC) aantoont door voor- en nametingen van gedragsscores in vergelijking met klassieke (niet EAC-)counseling. De EAC-groep vertoonde statistisch significante verbeteringen in 17 gedragsgebieden tegen een statistisch significante verbetering in slechts 5 gebieden van de alternatieve groep.

Schultz, P., Remick-Barlow, G., & Robbins, L. (2007). Equine-assisted psychotherapy: A mental health promotion/intervention modality for children who have experienced intra-family violence. Health & Social Care in the Community 15(3), 265-271.
Equine assisted psychotherapie bleek effectief te zijn in het verbeteren van de GAF scores (een maat waarmee het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon wordt aangeduid) van kinderen die zijn gediagnosticeerd met aanpassing- enstemmingsstoornissen als PTSS, ADHD en andere ontwrichtende aandoeningen. Jonge kinderen toonden daarbij de grootste verbetering van GAF scores.

The Effectiveness of Equine-Assisted Experiential Therapy: Results of an Open Clinical Trial Authors: Klontz, Bradley T.; Bivens, Alex; Leinart, Deb; Klontz, Ted, Society and Animals, Volume 15, Number 3, 2007 , pp. 257-267(11)

Equine-assisted psychotherapy: a mental health promotion/intervention modality for children who have experienced intra-family violence Pamela N. Schultz PhD RN1, G. Ann Remick-Barlow MSW LISW2, Leslie Robbins DSN CNS CNP1, Health & Social Care in the Community, Volume 15, Issue 3, pages 265–271, May 2007

Tetreault, A. (2006). Horses that heal: The effectiveness of Equine Assisted Growth and Learning on the behavior of students diagnosed with Emotional Disorder. Unpublished Masters Thesis. Governors State University, University Park, IL.
Dit onderzoek toont de kracht van paard geassisteerde programma's bij de behandeling van kinderen met een emotionele stoornis.

Russell-Martin, L.A. (2006). Equine facilitated couples therapy and Solution Focused couples therapy: A comparative study. Doctorate of Philosophy, Northcentral University.
Onderzocht werd of relatietherapie met hulp van paarden net zo doeltreffend als, of effectiever was dan oplossinggerichte relatietherapie zonder paarden, voor heteroseksuele paren in de leeftijd van 21-45 jaar. De resultaten van de statistische analyse waren veelbelovend.
Na de eerste sessies wezen de resultaten van zowel statistische analyse als case-studie erop dat oplossingsgerichte therapie en therapie met hulp van paarden even doeltreffend zijn.
Na latere sessies bleken de scores (niveaus van relationele correctie) van de groep die therapie met hulp van paarden volgde significant hoger.

Shultz, B. (2005). The effects of Equine-Assisted Psychotherapy on the psychosocial functioning of at-risk adolescents ages 12-18. Unpublished Masters Thesis. Denver Seminary. Denver, CO.
Het doel van deze studie was een onderzoekleemte op te vullen door het onderzoeken van therapeutische resultaten in de behandeling van at-risk adolescenten in de leeftijden van 12-18 jaar. De bevindingen wijzen aan dat at-risk adolescenten die in een programma met paard-geassisteerde therapie participeren meer positieve therapeutische vooruitgang ervaren in het psychosociaal functioneren, dan degenen die niet deelnemen aan een niet-paard-geassisteerd-programma.

The therapeutic effects of working with Dartmoor Ponies: a pathfinding project, Dawn Chaplin, Project Advisor: Paul Broks, School of Psychology, University of Plymouth

Efficacy of Equine Therapy: Mounting Evidence, Edward J. Cumella Ph.D. and Sharon Simpson Remuda Ranch Center for Anorexia and Bulimia, Inc. Wickenburg, Arizona

The Effectiveness of Equine-Facilitated Therapy with At-Risk Adolescents: A Summary of Empirical Research Across Multiple Centers and Programs, Pamelyn M. MacDonald, Ph.D., Washburn University